ப்ரூக்லினில் தமிழ்

ஸெப்டம்பர் மாதத்தில் துடங்கி சுமார் ஏப்ரில் மாதம் வரை நீடிக்கும் இங்கு பனிக்காலம். மதுரையின் வெப்பத்தில், முதலில் கருப்புவெள்ளையிலும் பின்னர் கலரிலும், தொலைக்காட்சியில் மட்டும் கண்ட நிகழ்வு பனி. எப்பொழுதாவது ஊட்டீ, கோடை போனால், வாயிலிருந்து புகை வரச்செய்து விளையாடியது பல மணிக்கூருகள். திரைப்படங்களின் மூடுபனி செயற்கை என்று புரிவதற்கு முன்னே குளிரும் நடுக்கமும் காதலின் அடிப்படை அணிகலன்கள் என்று மனதில் உருவாக்கப்பட்டது. பனி என்றால் வேலைக்காரன் திரைப்படத்தில் அமலா என்றால் இளையராஜாவின் வா..வா..வா..வா..கண்ணா வா... என்று... Continue Reading →

தமிழில் ஒரு தொகுப்பு

ஒரு முயற்சி. தமிழில் எழுத ஒரு முயற்சி. இது வரை ஆங்கிலத்தில் எழுதிவந்த எனக்கு இது ஒரு புதிய அனுபவமே. எளிதாக வந்துச்சேரும் வார்த்தைகள் புதிதாகத்தோற்றமளிக்கின்றன. சிந்தனைகள் முந்துகின்றன. மொழியாக்கம் பெருமளவில் பின்னடைகின்றது. ஆங்கிலத்தில் இயலும்பொழுது வரையரைகள் காணாத விரல் முனைகளின் எழுத்துத்துடிப்பு, இன்று சிருபிள்ளை நாக்கை நீட்டிக்கூட்டெழுத்து பயிலும்போல் தடுமாறுகிறது. அகராதிகள் புரட்டாமல் எழுதவேண்டும் என்றொரு பிடிவாதமும்கூட. பல ஆண்டுகள் விரும்பிப்படித்த மொழியை இவ்வாறு பயன்படுத்தாமல் சிதலடையச்செய்த நிலையை எண்ணி ஒரு சிறு வருத்தம் நெஞ்சுக்குள் எழுகிறது. கடைசியாக... Continue Reading →

Absentee Fatherhood

This year I saw Mira for exactly 3 weeks. The rest of the time I have only watched her from afar, catching snatches of her morning routines or her bedtime sleepy face. I get her to say hi, blow me kisses, make her smile, and in general have a repeating conversation of "what are you... Continue Reading →

Joy

I write to see myself write, to hear myself express ideas that do not materialize in real life around me. That I want to write less when I end up having satisfying conversations confirms to me that there is an element of justification, a confessional theme in my reason to write. Maybe that is why... Continue Reading →

Samskara – U R Ananthamurthy

How much a book impresses or affects me depends, quite obviously, on when I happen to read the book in my journey as a reader and individual. There have been lesser books that I have picked when I was starting out, when my ideas were nascent, that have had a much larger impact than more... Continue Reading →

A Suitable Girl

I watched Maari 2 yesterday. I have no excuse as to why I did it. I generally do not bother with these kinds of movies nowadays. Not because I am above them, or because they corrupt society, or depict women badly. Sure, I have those gripes, but it's just that I am bored with these... Continue Reading →

Scotland, Stirling

When I first stepped off the train at Stirling with my suitcases, from Edinburgh, I was rooted to the platform. It was a clammy foggy day, the cold wind was blowing the sprays of rain onto my face, but all I could see were the mountains on the horizon. I do not think I have... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Rashmika's Ramblings

A confused South African Indian musing about life.

A Russian Affair

my love affair with Russian literature

Byron's muse

Pandora's Box for Art Lovers and Beauty Seekers

Blessed with a Star on the Forehead

As I navigate through this life ...

amuse-douche

Please read the offer document carefully before investing.