ப்ரூக்லினில் தமிழ்

ஸெப்டம்பர் மாதத்தில் துடங்கி சுமார் ஏப்ரில் மாதம் வரை நீடிக்கும் இங்கு பனிக்காலம். மதுரையின் வெப்பத்தில், முதலில் கருப்புவெள்ளையிலும் பின்னர் கலரிலும், தொலைக்காட்சியில் மட்டும் கண்ட நிகழ்வு பனி. எப்பொழுதாவது ஊட்டீ, கோடை போனால், வாயிலிருந்து புகை வரச்செய்து விளையாடியது பல மணிக்கூருகள். திரைப்படங்களின் மூடுபனி செயற்கை என்று புரிவதற்கு முன்னே குளிரும் நடுக்கமும் காதலின் அடிப்படை அணிகலன்கள் என்று மனதில் உருவாக்கப்பட்டது. பனி என்றால் வேலைக்காரன் திரைப்படத்தில் அமலா என்றால் இளையராஜாவின் வா..வா..வா..வா..கண்ணா வா... என்று... Continue Reading →

Maaran’s Selvi

Sitting on his haunches, Maaran’s head was level with the revelers’ hips. The dancers cast distorted shadows stretched across the unfinished concrete floor littered with glass shards from countless drinking sessions. Where the floor met the wall the gangly shadows straightened up to give a sense of normalcy at the very end. Already Maaran had... Continue Reading →

The Double Life of my Neighbor’s Son

Luckily my neighbor's son died when he was in his early twenties. His mother was completely devastated. I still remember her helpless wails when the self appointed master of ceremony nodded that it was time to take the body away. It reached an unearthly crescendo. Till a few days earlier his life was consumed with the stock activities... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Blessed with a Star on the Forehead

As I navigate through this life ...

amuse-douche

Please read the offer document carefully before investing.

Moonshake Books

Epic Literary Reviews & Insights

Euphrates.

my VOICE